Klachten, ongeacht of deze betrekking hebben op het door de stichting Frans in Nederland verzorgde congres of op facturen van het genoemde congres, moeten bij de stichting Frans in Nederland worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, mede om de stichting Frans in Nederland in staat te stellen de gegrondheid van de oorzaak van de klachten na te trekken. Wederpartijen die niet tevreden zijn over de verrichte werkzaamheden van de congrescommissie Frans (handelend in dezen namens de stichting Frans in Nederland) kunnen dit melden via e-mailadres reclamation@congresfrans.nl

De ontvangst van de klacht wordt per omgaande schriftelijk bevestigd. 

De wederpartij ontvangt binnen vier weken na ontvangst van de klacht bericht met betrekking tot de wijze waarop de klacht zal worden afgehandeld.